Contact Us

PMO - OCIO

פונקציית PMO – Project Management Office היא 'מנהלת הפרויקטים' של הארגון ומשמשת מטה התכנון, בקרה והמעקב של כלל הפרויקטים ביחידת IT

שאלון הערכה עצמית לתפקידי OCIO

שירותי OCIO / PMO מתקדמים

פונקציית PMO – Project Management Office היא 'מנהלת הפרויקטים' של הארגון ומשמשת מטה התכנון, בקרה והמעקב של כלל הפרויקטים בארגון (ביחידת IT). פונקצייתOCIO – Office of the CIO  היא פונקציית מטה שנותנת מענה לאתגריו הרבים של מנהל IT במשימותיו המרכזיות, אשר הן: התפעול השוטף, פיתוח מערכות חדשות, ניהול התקציב, ניהול כח אדם, קשר ספקים יועצים ועוד.

שירותי PMO המסופקים על ידי מומחי מתודה:

 • שמירה על יציבות וזמינות מערכות הייצור והתפעול השוטף
 • סיוע לארגון להתמקד בדרישות/ פרויקטים שנותנים מענה לאסטרטגיה העסקית
 • שיפור השליטה והבקרה על פורטפוליו הדרישות והפרויקטים שנמצאים בפוקוס ניהולי ועסקי
 • שיפור תהליכי תפעול, שירות וטיפול בתקלות חוזרות ומערכתיות
 • התייעלות – צמצום כ"א ותקציב
 • ניהול המשאבים הקיימים בצורה אופטימלית
 • שמירה על רמה מקצועית גבוהה של המשאב האנושי

 

pmo_trans

ארגון הוא אוסף פרויקטים – ניהול ושליטה בפרויקטים הוא תנאי הכרחי לניהול ושליטה בארגון.

ערכת MethodPMO

ערכת MethodPMO כוללת:

 • כרטסת פרויקטים Project Portfolio – ראיה מערכתית של כלל הפרויקטים בארגון ואפשרות "צלילה" – drill-down לכל פרויקט בנפרד בהתאם לצורך.
 • ניהול תוכנית עבודה מסודרת בדגש על "משולש הפרויקט": תכולה, משאבים ולוחות זמנים, באופן אשר ממקסם את תוצרי פרויקטים.
 • פעילות שיקופים וסקרים – Reviews שוטפת לאורך ורוחב הפרויקט.
 • כלי ניהול ובקרה, בראשם סטאטוס הפרויקט.
 • ייעוץ במגוון נושאי תשתיות ופלטפורמות פיתוח וניהול.
 • מכוונות לדרישות רגולציה ותקני איכות מובילים דוגמת ISO-9000, CMMI, IQNET, FDA ועוד.
 • שילוב נושא מדדים ומדידה Metrics.
 • דגש על ניתוח חלופות, אמידת עלויות – Total Cost of Ownership ועלות-תועלת.
 • מדידת החזר ההשקעה של הפרויקט – Return On Investment.
 • ניהול סיכונים וכשלים – Risks & Failures Management, כולל ניהול הזדמנויות.
 • מיצוי השימוש בכלי Office המצויים על שולחנו של כל אחד.
 • ניהול אקטיבי של עץ המערכת של מפת"ח או כל מקבילה מכל מתודולוגיה מובילה אחרת בשוק בייחוס ברור למחזור החיים של הפרויקט.
 • התאמה של הנ"ל לפי דרישות הלקוח.

 

OCIO_1