Contact Us

טפסים חכמים - דף ראשי

למתודה ניסיון רב שנים בהכנה וטיוב טפסים המיועדים לאתר האינטרנט כמו גם לשימוש פנימי

מצגת "טפסים חכמים" מה מתודה מציעה

טפסים מהווים מרכיב חיוני ואינטגרלי בתהליכי עבודה, עבור אזרחים ולקוחות באמצעות האינטרנט לצורך הגשת בקשות, קבלת אישורים, הגשת תלונות, תצהירים ועוד. בפורטל הארגוני מצויים טפסים לשימוש פנימי בתהליכי עבודה ארגוניים.

איכות וידידותיות הטפסים תורמות לאזרחים וללקוחות, מקטינות את כמות הפניות הטלפוניות ומייעלות מאד את עבודת הגורמים הפנימיים המטפלים בטפסים.

למתודה ניסיון רב שנים בהכנה וטיוב טפסים המיועדים לאתר האינטרנט כמו גם לשימוש פנימי.

שירותי מתודה כוללים:

  • מיפוי טפסים קיימים, זיהוי פערים והמלצות לשיפור (כגון: ביטול טפסים מיותרים/ איחוד טפסים דומים/ הוספת טפסים חסרים, עיצוב תבנית אחידה).
  • ניתוח תהליך עבודה של כל טופס, מנקודות מבט מגיש הטופס וקולט הטופס וגיבוש המלצות לשיפור.
  • אפיון, עיצוב ובניית טפסים בפורמט Word, Excel או PDF.
  • אפיון מפורט של טפסים המיועדים למיכון. למשרדי ממשלה, אפיון המאפשר פיתוח הטפסים בסביבת "ממשל זמין".

 

tfasim3_trans

דוגמאות לטפסים חכמים או מקוונים

לפני ואחרי