Contact Us

סדנת בדיקות תוכנה

מטרת תהליך הבדיקות היא לאמת את אמינות התוצרים ומידת התאמתם לדרישות ולמפרטים. סדנת בדיקות תספק את הכלים לביצוע בדיקות מערכת יעילות ואמינות

בדיקות Agile

תהליך הבדיקות מהווה נדבך בעל חשיבות מכרעת במערכת האיכות הכוללת שנועדה, בין היתר, להבטיח את איכות התוצרים ומערכות התקשוב, בין אם הפיתוח מבוצע ע"י ספק חיצוני או ע"י גופי הפיתוח של הארגון, בין אם הפרויקט פותח באופן סדור או כמתן מענה מזורז וללא קשר לגודל המוצר.

משך הסדנא: שמונה שעות

קהל יעד: מנהלי איכות, מנהלי פרויקטים, מנתחי מערכות, תוכניתנים ואנשי תוכנה

נושאי הסדנא

 • מבוא – למה בודקים? מי בודק? כמה בודקים?
 • הקשר בין בדיקות לניהול איכות ולפעילויות אימות והוכחת תקפות – V&V
 • מה בדיוק בודקים: מודלים של בדיקות כגון מודל ה- V , בדיקות בשיטת Agile
 • פירוט תוצרי שלב הבדיקות: מבנה תיק הבדיקות (תוכנית הבדיקות), מבנה תסריטי הבדיקות, תיק סיכום בדיקות.
 • סוגי הבדיקות והאחריות על ביצוען.
 • תהליך הבדיקות בשיטת Agile
 • תהליך הבדיקות בשיטה המסורתית (מפל ויחידות מסירה)
 • שלב תכנון תסריטי בדיקות
 • שלב ביצוע תהליך הבדיקות: ניהול מחזור וסבב בדיקות, סיכום בדיקות
 • מדדים לשלב הבדיקות
 • כלים תומכים לבדיקות ידניות ואוטומטיות
 • ועוד

 

מידע נוסף: בדיקות Agile

 

bohm