Contact Us

ניהול פלט ארגוני

תחום ניהול הפלט הארגוני EOM – Enterprise Output Management, הינו תחום מתפתח שבו מדפסות חדשות בעלות מגוון תכונות מתקדמות וגבולות מטושטשים מול מכונות צילום, סורקים ופקסים. כך ההחלטה על רכש ציוד, ניהולו ופריסתו מורכבת יותר.

מאמר – ניהול פלטים אפקטיבי סיפור לקוח דף מידע מצגת ניהול פלט ארגוני

מתודה, בשיתוף חברת פריים בריבוע, מציעה חבילת ייעוץ כוללת, מקצועית ואובייקטיבית המיועדת להתמודד עם אתגרי הארגון בתחום ניהול הפלט. הניסיון שלנו מבוסס על עבודה עם ארגונים בארץ, כמו גם על ניסיונם של ארגונים רבים בחו"ל. הייעוץ שלנו הנו "ירוק ונקי" ומיועד לחסוך בכמות ההדפסות, ללא שום קשר עסקי עם יצרני מדפסות או חומרים מתכלים.

תחום ניהול הפלט הארגוני, Enterprise Output Management הינו תחום מתפתח שבו מדפסות חדשות בעלות מגוון תכונות מתקדמות וגבולות מטושטשים מול מכונות צילום, סורקים ופקסים. כך ההחלטה על רכש ציוד, ניהולו ופריסתו מורכבת יותר.

מול הצורך לספק תהליך הדפסה אמין ונשלט לתמיכה בתהליכים העסקיים, הרי שההוצאה על הדפוס המשרדי גדלה מידי שנה והארגון חש חסר אונים בניסיונו להתמודד עם העלייה בהוצאות ובדרישות המשתמשים. ניהול תהליך הדפסה צריך להבטיח שיודפסו רק מסמכים שאין להם אלטרנטיבת אחזור אחרת (כגון מייל או דוח אלקטרוני למסך), שכל מסמך נשלח למדפסת הנכונה, שמשתמשים בנייר הנכון, שההגדרות נכונות (למשל: איכות הדפסה, הדפסה משני צידי הדף) ושהמסמכים הודפסו כפי שתוכננו – הדף שלא הודפס הוא הדף הזול ביותר!

יעדי התהליך

  • צמצום העלות הכוללת (TCOP – Total Cost Of Ownership) של מערך הפלט הארגוני בשיעור אופייני של 30% ויותר!
  • ניצול יעיל של ציוד ההדפסה הקיים – מדפסות, מכונות צילום ופקסים
  • שליטה ובקרה, ניהול וקביעת מדיניות שתהיה רלוונטיות גם בטווח של 3-5 שנים
  • שיפור רמת השירות למשתמשים
  • הקטנת העומס על אנשי התמיכה
  • הגברת יעילות העבודה של משתמש הקצה והגדלת שביעות רצונו
  • שיפור התנאים הסביבתיים הקשורים לציוד משרדי

 

שירותי מתודה כוללים:

  • סקר מצב קיים, איסוף עלויות קיימות והערכת חיסכון צפוי
  • הכנת בקשה להצעת מחיר ובחירת ספק פלט
  • פיקוח על ספק הפלט בתקופת המעבר וכן בדיקה שוטפת של החיובים

הדרך הנכונה לניהול הפלט הארגוני

eom4_trans

 

eom5