Contact Us

ניהול סיכונים

ניתוח סיכונים המיושם כחלק מהתרבות הארגונית, מאפשר לארגון להקטין את חשיפתו לאיומים העומדים בפניו ולהיערך טוב יותר בפני אותם איומים

עלוןסדנת ניהול סיכונים

ניתוח סיכונים המיושם כחלק מהתרבות הארגונית, מאפשר לארגון להקטין את חשיפתו לאיומים העומדים בפניו ולהיערך טוב יותר בפני אותם איומים. בדרך כלל הארגון מנהל סיכונים ברבדים שונים ובדגשים שונים: סיכונים פרויקטאליים, סיכונים תפעוליים, סיכוני אבטחת מידע, סיכונים עסקיים וכולי. ניהול אינטגרטיבי ויעיל של סיכונים מהווה אתגר ומבוצע תחת הכותרת Enterprise Risk Management.
שיטת מתודה מאפשרת זיהוי וניטור סיכונים בצורה אפקטיבית וביחס עלות-תועלת מינימלי. היא מושתתת על מתודולוגיה ברורה שעיקריה הם:

 • ניתוח מובנה של האיומים בגישת top-down, ואיתור תהליכים קריטיים אשר משפיעים על אותם איומים.
 • עבור התהליכים העסקיים שאותרו מבוצע ניתוח מובנה של כל השלבים בתהליך והסיכונים הנובעים מהם (גישת bottom-up).
 • עבור הסיכונים שאותרו ותועדפו, נקבעו פעילויות התמודדות, כולל הפעלת תוכניות מגירה בשעת חירום (BCP).
 • מיסוד ועדות לניהול סיכונים ברמות שונות בארגון.
 • הגדרת קריטריונים ל"הרמת דגל" לסיכונים שהטיפול בהם דחוף.

 

risk1

 

 תוצרי התהליכים של ניהול סיכונים

 • תיק ניתוח סיכונים עפ"י רבדים, הכולל תיאור של הסיכונים ותוכנית להפחתת החומרה של הסיכון או ההסתברות שיתרחש, כולל התמודדות עם סיכונים תלויים.
 • תיק היערכות לחירום המבוסס על ניתוח הסיכונים.
 • בחינת כלים לניהול סיכונים, תוך שימוש במתודולוגיה מובנית, המוצעת בערכת MethodTools, להתאמה אופטימלית של הכלי לדרישות הלקוח
 • יישום פונקציית Risk Management Officer) RMO) לסיוע לארגון בניהול השוטף של הסיכונים.

 

שיטה זו מאפשרת זיהוי של הסיכונים המרכזיים בארגון: עסקיים, פרויקטליים ותפעוליים בצורה אפקטיבית, תוך פרק זמן קצר וביחס עלות-תועלת מינימלי.

כלי לניהול סיכוני הפרויקט

בכלי זה ניתן לנהל את סיכוני הפרויקט. הכלי מאפשר:

 • זיהוי של הסיכונים לפי רשימת תיוג של סיכונים נפוצים בפרויקטים.
 • ניתוח הסיכונים והגדרת דרכי ההתמודדות, כולל ניהול סטטוס ביצוע פעילויות התמודדות.
 • תצוגה גרפית של סטטוס הסיכונים והמגמות לצורך בקרה וניטור.

akitrisk_trans

 

כלי לניהול סיכונים בעסקים קטנים ובינוניים (SMB)

 • כלי זה מאפשר ניהול סיכונים כולל לעסק קטן או בינוני.
 • הייחוד בכלי הוא היכולת לנהל מספר סוגים של סיכונים העשויים לפגוע במערכת במהלך מחזור החיים שלה.
 • המשתמש מזהה את הסיכונים על פי רשימות עזר המוכנות מראש ויכול לנתח אותם על פי חומרתם וההסתברות להתרחשותם.
 • ניתן לסווג כל סיכון לפי סוגו, ההשלכות שלו ולתעד פעילות מונעת וצעדים שננקטו.
 • הכלי מציג תצוגות גרפיות של מטריצת הסיכונים, אפקטיביות ניהול הסיכונים ורמת הסיכון המחושבת.

akit_risksmb_trans

 

בין לקוחותינו