Contact Us

פלטפורמה לניהול איכות, בטיחות ואיכות הסביבה

מערכת מותאמת לארגון לניהול איכות, בטיחות ואיכות הסביבה מבוססת JIRA

תכנון וניהול אפקטיבי של תהליכי איכות ובטיחות מבטיח פעילות תקינה, רציפה ויעילה וכן חסכון כספי הנובע מהורדת כמות אירועי בטיחות, סיכונים ומפגעים שבאחריות הארגון.

חברת מתודה מציעה מערכת לניהול איכות, בטיחות ואיכות הסביבה בארגון מבוססת Atlassian JIRA. המערכת משמשת כפתרון לניהול כלל נושאי האיכות, הבטיחות ואיכות הסביבה בארגון, תוך התאמה לצרכים ייחודיים של הארגון ויכולת מימושה בשלבים (יישום מודולרי).

המערכת נותנת מענה לניהול ממוכן של תכנית הבטיחות בהתאם לנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג – 2012, ומסייע לממונה הבטיחות לחזות כשלים אפשריים ולפעול "מבעוד מועד".

יכולות המערכת ותיחום הפתרון

 • תמיכה בארגונים בעלי מספר אתרים בארץ ובחו"ל ומענה לכל בעלי התפקידים המעורבים באופן פשוט וידידותי, תוך ניהול מרכזי של כלל הפעילויות הנדרשות.
 • התאמה לדרישות הנוגעות להקמת תכנית האיכות ותוכנית הבטיחות בארגון בהתאם לנדרש בתקנות.
 • תכנון ומעקב אחר מבדקי איכות מכל הסוגים וסקרי בטיחות– הכנה, אישור והפצה של תכניות לסקרים ומבדקים באופן ממוחשב במקום מרכזי.
 • דיווח ומעקב אחר אירועים וביצוע פעילות תיקון ושיפור – דיווח ממוחשב של כלל סוגי אירועי הבטיחות בארגון על ידי העובדים, באמצעות טפסים ממוחשבים המאפשרים מילוי "חכם" של המידע. הפתרון מאפשר לסווג את האירועים המדווחים על פי צורך ועל פי דרישות התקינה והחוק. הנתונים נשמרים בבסיס נתונים מרכזי לצורכי ניהול המידע.
 • ניהול וביצוע ביקורות ותחקורים – תכנון, ניהול, מעקב וביצוע ביקורות ותחקורים במגוון נושאים כגון חומרים מסוכנים, בדיקות תעסוקתיות ורפואיות, ציוד ותסקירים ועוד.
 • ניהול ומעקב אחר ממצאים, מפגעים, אי התאמות ופעולות מתקנות– כל נושא המנוהל במערכת כולל כלי דיווח על ממצאים ופעולות מתקנות על פי האחראי. יכולת זו מבטיחה ניהול מלא החל משלב הממצא / הדיווח ועד הטיפול בו במקום מרכזי אחד הכולל יכולות מעקב אחר היסטוריית הטיפול.
 • תכנון, ניהול ומעקב אחרסיכוני בטיחות / איכות הסביבה, וועדות בטיחות וסקרי הנהלה, יעדים ומדדים, הדרכות / הכשרות והסכמות העובדים וריענון, נהלים, טפסים, חוקים, תקנות ותקנים ויישום תהליך קרא וחתום מול העובדים.
 • כלי בקרה, ניתוח נתונים, הפקת דוחות ודיווח למנהלים – על בסיס כל המידע המנהל, הפתרון מאפשר יכולת ניטור, ניתוח ודיווח לדרגי הניהול השונים, הפקת תוכנית עבודה ותוכנית בטיחות שנתית ודוחות מרכזיים אחרים מותאמים לצרכי הארגון תוך שימוש במדדים (KPI's) מוגדרים מראש.

ehs_trans

 

יתרונות מערכת Safety Center

 • תאימות לתקני איכות (9001, 14000, 18000, 22000, HACCP), תקנות הבטיחות, דרישות החוק וחברות הביטוח
 • מאגר מרכזי לכלל נתוני ה- HS המאפשר ניהול ושליטה מרכזיים
 • מערכת פרו-אקטיבית – איתור סיכונים וכשלים במטרה למנוע או לצמצם אי התאמות ואירועי בטיחות
 • ניהול זרימת המידע, Workflow, על דיווח אירועים כולל דיווח לאנשי מפתח, מנהלי איכות, בטיחות ואיכות הסביבה
 • אפשרות ליישום מלא או חלקי לפי המודולים, כך שניתן להתאים את הפתרון לארגונים גדולים, בינוניים או קטנים תוך התאמה קלה וזריזה לצרכי הלקוח
 • יכולת התממשקות עם מערכות הארגון כגון : מערכות כוח אדם, מערכות LMS (ניהול ההדרכה והלמידה), מערכות ERP
 • הטמעה פשוטה ללא עלויות מיותרת
 • הפתרון ממומש בטכנולוגיות מתקדמות, פלטפורמת Jira, תוך ניצול טוב יותר של השקעה בתשתיות הארגון

 

 

דוגמאות למסכי המערכת