Contact Us

מיקור חוץ

למתודה ניסיון רב שנים בייעוץ לארגונים בתהליכי מיקור חוץ מסוגים שונים

מצגת הוצאת מחשוב למיקור חוץטיפים לארגון השוקל יציאה למיקור חוץ

מיקור חוץ/ Outsourcing הוא מהלך אסטרטגי המקפל בתוכו סיכונים וסיכויים רבים. הצלחתו מותנית באיזון נכון של מגוון שיקולים עסקיים, ארגוניים, אנושיים וטכנולוגיים.
הגם שהמניע העיקרי של מרבית הארגונים להוצאת פעילות למיקור חוץ הינו חיסכון כספי, הרי שהמהלך מהווה הזדמנות גדולה לשפר היבטים נוספים, כגון: מיקוד הארגון בעסקי הליבה, שיפור שירות, יישום טכנולוגיות מתקדמות, האצת שינויים ארגוניים, התמודדות עם כ"א IT שקשה לגייס ו/או לנהל וכו'.
למיקור חוץ פנים רבות, החל מהעברה מלאה של תפעול פעילות לאחריות ספק חיצוני על בסיס תפוקות ורמת שירות/ SLA מחייבת, עבור דרך שירותים מנוהלים/Managed Services, שיטה שבה הספק אחראי על כל ההיבטים המקצועיים ומחייב לפי תשומות או חבילות עבודה, וכלה בגישה של עבודה מרחוק/ Near shore/Off shore , הדומה במאפייניה לשירותים מנוהלים. פעילות מיקור חוץ אפשר שתבוצע באירוח/ Hosting מחצר הספק.
למתודה ניסיון רב שנים בייעוץ להוצאת שירותים מגוונים למיקור חוץ כגון: מרכז שירות/ Help Desk, חתזוקה ותפעול תשתיות, אתר מחשב/ Data Center, המשכיות עסקית, רכש ותחזוקת מוצרים, פיתוח ותחזוקת מערכות מידע, בדיקות קבלה, ועוד.
הייעוץ של מתודה מכסה את מכלול הפעילויות הנדרשות בהיבט הניהולי, מקצועי, עסקי וחוזי. המרכיב המקצועי כולל מאפיינים ייחודיים של מיקור חוץ כגון: תיחום שירותים (SOW), רמת שירות (SLA), העברת עובדים, מודל תמחור, מנגנון הוספה גריעה, תקופת מעבר, שינויים ושיפורים ועוד.
אנו מבססים את הייעוץ על מתודולוגיות מוכחות: מפת"ח לניהול פרויקטים, ITIL לתשתיות ותפעול וכן Best Practices הכוללים: תבניות, דוגמאות, כלים, בנק מדדים, בנק נהלים, SOW ועוד.

שירותי מתודה כוללים:

  • בדיקת כדאיות הוצאת פעילות חדשה למיקור חוץ
  • הוצאת פעילות למיקור חוץ או חידוש התקשרות קיימת – הכנת מכרז/בל"מ, סיוע בבחירת ספק וליווי ופיקוח על המימוש בתקופת המעבר. במסגרת תקופת המעבר מקובל להגדיר פרויקטים תומכי שירות כגון: רכש ויישום מערכת לניהול קריאות, מערך שו"ב, מערך טלפוניה ועוד
  • הערכה תקופתית לשירותי מיקור חוץ קיימים, לרבות ניתוח אפשרות חזרה למיקור פנים/ Insourcing
  • בוררות בין לקוח לספק ליישוב מחלוקות

 

מיקור חוץ הוא עניין למקצוענים ומומחים!

תן לניסיון, לאמינות ולאובייקטיביות של מתודה לסייע גם לך

תהליך בדיקת כדאיות של מיקור חוץ

 

 outsource3_trans

בין לקוחותינו: