Contact Us

מחזור חיים לפיתוח יישומים

לחברת מתודה יש ניסיון עשיר בכלים ממוחשבים מודרניים ובשיטות ומתודולוגיות עדכניות וזריזות לניהול פיתוח תוכנה ותחזוקתה. על בסיס תשתית מוצקה זו, סייעה ומסייעת חברת מתודה לארגונים רבים לבנות את מחזור החיים לפיתוח יישומים – Application Life-cycle Management, ALM המתאים להם

לחברת מתודה יש ניסיון עשיר בכלים ממוחשבים מודרניים ובשיטות ומתודולוגיות עדכניות וזריזות לניהול פיתוח תוכנה ותחזוקתה. על בסיס תשתית מוצקה זו, סייעה ומסייעת חברת מתודה לארגונים רבים לבנות את מחזור החיים לפיתוח יישומים –  Application Life-cycle Management ALM המתאים להם. מגוון השיטות והכלים התומכים במחזורי החיים האפשריים הוא רחב ומקיף, וכולל את מרבית השיטות המקובלות בהנדסת תוכנה:

 • שיטות Agile לסוגיהן השונים (Scrum, Kanban ועוד),
 • מפיתוח-לתפעול – DevOps,
 • Agile לפרויקטים גדולים – (Less, Large Scale Scrum)
 • שיטות היברידיות המשלבות פיתוח מסורתי עם פיתוח אג'ילי ועוד.

 

הארגון יכול גם לאמץ מספר "מחזורי חיים" בהתאם לסוג האפליקציות ו/או היקף הפרויקטים שלו.

לחברת מתודה מתודולוגיה המשלבת את ה- best practice של ניתוח המערכות הקלאסי עם עולם ה-Agile. מצד אחד, לא להגזים עם אפיון-יתר לפני תחילת הפיתוח (דבר הסותר את עקרונות ה-Agile); ומצד שני, לא לוותר על אפיון-על זריז שמגדיר בצורה טובה את תיחום המערכת, את הערך העסקי, סיכונים עסקיים וטכנולוגיים, ומציג את הקונספט ואת התמונה הכללית. השיטה הממוחשבת גם בנויה למנוע "נתק" בין ההגדרות המופיעות באפיון-העל לבין ההתנהלות הפיתוח השוטפת במהלך הספרינטים. כיצד לשמור על אפיון-על עדכני במינימום תקורה, למרות כל השינויים והדינמיות שקורים במהלך הפיתוח?

המתודולוגיה הממוחשבת של מתודה מתבססת על שימוש בכלים המתקדמים של חברת Atlassian:

 • JIRA,
 • Confluence,
 • Bitbucket,
 • Easybi ועוד.

 

המתודולוגיה ניתנת למימוש בכל סט כלים מודרניים לניהול פיתוח תוכנה. המתודולוגיה מתאימה לכל ארגון המעוניין לעבוד באופן אג'ילי יחד עם ביצוע של ייזום ואפיון-על. המתודולוגיה מתאימה הן למצבים בהם הארגון רוצה לצאת לפיתוח ע"י קבלן חיצוני, והן למצבים של פיתוח פנימי. היא מתאימה הן לפיתוח של מערכות חדשות, והן לפיתוח של שו"שים גדולים במערכות קיימות. "הסוד" של המתודולוגיה הוא ניהול התוכנה בשלושה צירים מקבילים:

 • ציר פעילויות הפיתוח המנוהל ב- JIRA
 • ציר ניהול הידע והתיעוד המנוהל ב- Confluence
 • ציר הדגם ההולך ונבנה בגישת Evolutionary Prototype

 

הארגון מחליט על מידת ההשקעה וחלוקת המשאבים בין שלושת הצירים, בפרט בהשקעה בניהול ושימור הידע והתיעוד, בהשוואה לשני הצירים האחרים.

spec2dev_trans